Jedinečný MAGMA PŘÍSTUP, který je plně integrován do systému MAGMASOFT®, je systematickou metodologií k dosažení požadovaných cílů tím, že provádí simulace jako virtuální experimenty a uvede je do činnosti. Tato metodika pomáhá zjednodušit složité technické problémy a systematicky je řešit pomocí vhodných technických nástrojů dostupných v MAGMASOFT®.

MAGMA PŘÍSTUP poskytuje slévačům, výrobcům nástrojů a modelů a uživatelům nové a efektivnější prostředky k realizaci snižování nákladů a tvorbě hodnot po celou dobu jejich provozu. V kombinaci s MAGMASOFT® - Autonomous Engineering, MAGMA PŘÍSTUP zavádí optimalizované a robustní konstrukce odlitků a nástrojů a procesní parametry ještě před zahájením výroby.

V jakémkoli stádiu procesu vývoje nebo vylepšení produktu MAGMA PŘÍSTUP usměrní uživatele MAGMASOFT® následujícími kroky:

Prvním krokem MAGMA PŘÍSTUPu je definovat cíle. Cíle, které budou použity k určení nejlepších možných návrhů nebo parametrů procesu, mohou být kvalitativní, nákladové nebo výrobně orientované. To může často zahrnovat vyvažování konkurenčních cílů, jako je snížení množství porezity při dosažení co nejmenšího rozměru nálitků.

Příklady:

 • Vytvořte spolehlivou technologii vtokování a nálitkování nebo design nástroje, který produkuje odlitky na přijatelnou úroveň kvality
 • Určete nejlepší kompromis mezi vaší kvalitou a využitím kovu
 • Zjistěte, které parametry mají významný dopad na stávající vady odlitku
 • Zlepšete produktivitu odlévání nebo časy cyklu
 • Určete optimalizované pracovní rozsahy pro procesní parametry v jakémkoli procesu odlévání
 • Najděte robustní procesní okno, které bere v úvahu běžnou variabilitu procesů, která se vyskytuje ve výrobních procesech

Po určení, které cíle jsou klíčové pro úspěch, je dalším krokem rozhodnout, které proměnné definovat ve snaze dosáhnout stanovených cílů. Proměnné mohou zahrnovat změny libovolného rozměru odlitku nebo nástroje, procesních parametrů nebo materiálů.

Příklady:

 • Parametrická změna velikosti nálitků, geometrie odlitku nebo umístění chladítek
 • Systematická úprava rozměrů a tvarů vtokového systému
 • Procesní změny, jako jsou teploty lití, podmínky plnění nebo doby vytloukání
 • Modifikace složení slitin a metalurgická úprava
 • Změna polohy chladicího a temperačního systému

Software umožňuje specifikaci jednoho nebo více kritérií kvality nebo parametrů souvisejících s náklady, aby kvantitativně zhodnotil výsledky experimentů.

Příklady:

 • Kvalita odlitků včetně porezity, vměstků, trhlin a deformace odlitku
 • Požadované místní mikrostruktury a mechanické vlastnosti
 • Parametry produktivity, jako jsou časy vytlučení odlitků z forem, rychlost výroby nebo doby cyklu
 • Řízení nákladů a zdrojů, jako je využití tekutého kovu nebo teplotní bilance forem a kokil

Nyní, když byla složitá technická výzva/úloha zjednodušena definováním cílů, proměnných k prozkoumání a klíčovými kritérii pro měření, inženýr začne využívat různé "nástroje" dostupné v MAGMASOFT®, které zajistí co nejúčinnější provádění požadovaných úkolů. MAGMASOFT® disponuje mnoha různými funkcemi, které minimalizují výpočetní úsilí a časy pro sestavení projektu. Plně automatizovaná smyčka pro nastavení simulace v MAGMASOFT® podstatně snižuje inženýrský čas.

Příklady:

 • Snadné použití jakékoli CAD geometrie včetně vestavěného parametrického modelování
 • Přístup k databázi předem připravených parametrických geometrií nálitků a vtokových soustav
 • Automatizovaná tvorba výpočetní sítě jakkoliv složitého projektu v řádu sekund
 • Plně autonomní simulace nastavuje smyčku pro simulaci několika návrhů
 • Omezení lze použít pro snížení požadovaného počtu simulací
 • Automatizované vyhodnocení výsledků a zaměřené vyhodnocení virtuálních experimentů
 • Efektivní statistické nástroje ke snížení počtu požadovaných virtuálních experimentů

Autonomous Engineering s MAGMASOFT® nabízí různé strategie pro dosažení definovaných cílů. Mezi tyto strategie patří provozování individuálních simulací, nastavení virtuálního návrhu experimentů pro testování různých proměnných, které jsou předmětem zájmu, nebo provedení komplexní autonomní optimalizace, která využívá genetické algoritmy. Každá nebo kombinace těchto strategií používá inženýr na základě technické výzvy, která má být řešena.

Příklady:

 • Možnost provádět jednu simulaci, parametrické studie nebo autonomní optimalizaci v jakékoliv fázi vývoje
 • Poskytuje nástroje pro rozhodování, které zkoumají procesní okno s danou skupinou proměnných
 • Podporuje inverzní optimalizaci pro určení procesních podmínek nebo vlastností materiálu získaných z experimentálních měření

Posledním krokem je podniknout kroky založené na informacích, které MAGMASOFT® poskytl. To může zahrnovat modifikací nástrojů/forem založené na optimalizovaných technologiích nálitkování a vtokování, vzdělávání různých pracovníků o významu různých procesních proměnných, které se ukázaly být kritické, nebo definování rozsahů pro různé procesní proměnné pro zajištění robustního SOP a stabilního výrobního procesu. Vestavěné vyhodnocovací nástroje usnadňují efektivní komunikaci mezi různými pracovníky vaší společnosti a s vašimi zákazníky.

Příklady:

 • Komplexní sada vyhodnocovacích nástrojů efektivně vyhodnocuje data, pro lepší porozumění dopadu, který každý návrh a procesní parametr má na kvalitu, náklady a efektivitu výroby
 • Nástroje pro vyhodnocování zajišťují, že data jsou účinně použita k odstranění vad
 • Používání kvantitativních ukazatelů usnadňuje zavádět standardizované rozhodovací procesy
 • Snadno pochopitelné tabulky a grafy pomáhají efektivně vysvětlovat a pochopit základní příčiny problémů s kvalitou a umožňují ji kontrolovat
 • Využívání kvantitativních dat podporuje procesy nepřetržitého zlepšování během výroby

Pomocí Autonomous Engineering mohou být simulace s MAGMASOFT® použity v automatizovaném virtuálním testovacím plánu, který sleduje různé kvalitativní a nákladové cíle současně.

více informací